قَبـــ ـرـستوטּ فآטּــتِزے


                 

 

تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآم

2014/8/1621:34ǶдȵіЭɧ

گذشتـﮧ هآے مَـטּ گذشتــــ


לּــﮧ بهتـر استــ بگـویمـــ בَرگذشتـــ

 

بـرآیـش روُزهآے زیآבے سـوگـوآرے ڪرבمـــ


سُڪـوتــــــ ڪَرבمـــ פֿـــآطـرآتـمـ رآ مُــرور ڪرבمــ


اے ڪـآشـ هــآے زیــآבے گفتمـــ


פَـــسرتــــ هــآے زیــآבے خــورבمـــ


ولے בیگر بَســ اَستــــ ...


مَـטּ بــﮧ آرزو هــآے شـیـریـלּـم مے اَنــבیشمــــ


مَـטּ بــﮧ شروعـــے לּــو مے اَלּــבیشمـ

 

 

   بــﮧ بعضیـــآ بـآسـ گفــ: 

                                 可愛い。運動。スポーツ。 のデコメ絵文字 عـزیــزمـ ٺـُو از شعـــورٺ اسٺفــاבه ڪــטּ،

  اگـــﮧ ٺمــومـ شــב مــטּ بـازمـ بـراٺ میـפֿـرمـ!顔文字、表情、気持ち のデコメ絵文字

2014/8/1015:50ǶдȵіЭɧ

 

تولد تو آغازيست براي يك دنيا مهربوني

 

 

 

تولد تو همه خوبيهاست

 

 

 

تولد تمام زيباييهــــــــــــاي زندگي

 

 

 

امروز روز تـــــــــــــوست

 

  

امروز برايت زيباترين گلهاي دنيا را خواهم آورد

 

هر چند تو مهربانتر از همه آنهايي 

 

هميشه به قداست چشمهاي تو ايمان دارم چه كسي چشمهاي تو را رنگ كرده است 

 

 

وقت ديگر گيتي تواند چون تويي را بزايد ؟

 

 

فرشته اي فقط در قالب يك انسان !

 

 

فقط ساده مي توانم بگويم

 

 

تولدت مبارك

 

 

 

 

از هـرچـے بگـذریـم.. از 14 مــرداد نمیـشـﮧ گـذشـت...!

 

حــآلآ الآטּ میـگیـد مگـﮧ چـﮧ خبـرـﮧ... خبـرے نیـس..

 

فقـط  14 مـــرداد ے پسـر ڪـوچـولـویے بـﮧ בنیـآ اومـבـﮧ...Smiley from millan.net

ایـטּپـسـر ڪـوچـولـوے قصــﮧ ے مـآ.. روز بـﮧ روز بـزرگـتــر و آقـآتـر شـב...

روزآے تـلـخ و شیـریـטּ زیـآבے رو گـذرونـב تـآ رسیـב بـﮧ اینـجـآ.....

 

 

و ایـטּ پـسـر و ڪـﮧ چـﮧ عـرض کنـم.. الآن وآسـﮧ خـوבش ے مرבے شـבـﮧ....

 

حـآلآ هـر چے.... ڪـسے نیـسـت جــز

 

בیـرررے בیــــرررریــــنـــگ.....

 

بــآبــآ هــَمــون نیمــآ رو میگــ ــ م

 

 

ے בوسـت وآقعـےڪـﮧ تـو ایـטּ چنــد سـآلے ڪـﮧ بـآ هـم آشنـآ شـבیـم تـو فـضـآے مجـآزے...

 

همیـشـﮧ همـرآم بـوבـﮧ....

 

تــولــבتـــ مبـــآرڪـــ  نیمــآ جوووون...

 

 

ـهتـرینـآ رو بـرآت آرزو בآرم....

 

ایـشـآلآ 100 سـآل בیـگـﮧ تـو چـنیـטּ روزے

 

ڪنـآرت ڪـلے نـوـﮧ نتیـجـﮧ بـآشـﮧ

و شـمعـآے ڪیـڪ 121 سـآلگـیتـو فـوت ڪنـے 

 

و هیـچے از ڪیـڪـم بـﮧ خـوבت نـرسـﮧ...

 

 

2014/8/411:1ǶдȵіЭɧ

ایــלּ چـنـבمـیــלּ تــابستــآن  اسـتـــ ؟

 

چـنـבمـیــלּتیــــر؟

 

و چـنـבمـیــלּانبـســآطـِ مجـבבڪـآئـنــآتـــ ؟

 

ایــלּچـنـבمـیــלּبــآرِ خـلقـتــ اسـتــ ؟

 

و چـنـבمـیــלּانفـجــآرِ سـڪـوتـــ ؟

 

چـنـבمـیــלּلبـخنـב آفـریـنـشـــ ؟

 

خـورشیــב رآ چـنـבمـیــלּبــآر اسـتــ ڪـﮧ مـے بیـنیـمــ ؟

 

و پـروآنـﮧ ے سـآعـتــ هــآ چـنـבمـیــלּبــآر اسـتــ ڪـﮧ مـے چـرخــב؟

 

و ثــآنیــﮧ چـنـבمـیــלּبــآر اسـتــ ڪـﮧ بـر مے خیــزב؟

 

چـنـבمـیــלּبــآر اسـتــ ڪـﮧ مجـבבاً نفـســ مے ڪشیـمــ ؟

 

چـنـבمـیــלּ בمــ ؟

 

چـنـבمـیــלּآלּ؟

 

آـﮧ ڪـﮧ مـآ چـقـבر خـوشـبخـتیـمــ...

 

و جـهــآלּ چـﮧ پـرغـوغــآسـتــــ

 

ڪـﮧ بـے نـهــآیـتــُ میــלּتـولـבمــآלּ رآ جـشــלּ مـے گیـرב... :)

__________________________________________________

امشــب تــولـــدمـ ه  وامســآلــ م بار مــَن هستــ م

اولیـــن تبریکــ نیمــآ جووونــ م کـ ه اصـن بدجــوری غافلگیــرم کــرد

تشکــر فرااااوووون بابــت پســتـــت وتبریکـــت

نغمـ ه جونـــ م عشقـــ م ممنـــونــــ م بابــت اینکـ ه امســالــ م کنــارمـــی

اذیـــت کردنــآمــ و ببخـــش دوستـــ ــدارم 

ممنــونــ م کـ ه هستـــی کنــآرم وعشقــمـــــی

ممنــونـــم بابــت پستــت امیــدوارم محبتــآتــو جبران کنــــــم

2014/6/2923:41ǶдȵіЭɧ

בلـتـــ ڪـﮧ گـرفتـﮧ بـآشـב

 

شـآבتـریـלּ آهنـگــ هـآ، روضــﮧ خـوآنـے مےڪننـב...

 

 شلـوغــ تـریـלּ مـڪآنـهـآ، تنـهـآیـے اتــ رآ بـﮧ رُخَــتــ مےڪشنـב...

 

و شـآבتـریـלּ روزهــآ، بـرآے تــو غمـگیــלּ تـریـלּ روزهـآسـتـــ...

 

בلـتــ ڪـﮧ گــرفـتــﮧ بـآشــב

 

نـقـضــ مےشـوב هـمــﮧ ے قــآنــوלּ هــآ...

 

בلـــ ڪـجـــآ...؟ قــآنــوלּڪـجــــآ...؟

 

مـבتـهــآ طـولــ مےڪشـב تــآ عـشـقــ، ڪـمـے خــآڪـ بـگیــرבבر قـلبـتــ،

 

مےگـذآرے تــآر شـوבعــآشقـے اتـــ،

 

امــآ یـڪـ خـوآبـــ ِ نـآغــآفـلــ، گـرב و خــآڪـ تـمــآمــِ احسـآسـتـــ رآ مےگیــرב...

 

مـےشــوב مثـلــِ  روزِ اولـــ...

 

مـےشــوב یـڪـ حـســِ نــآبـــ...

 

زخـمـهــآ تــآزـﮧ مےشـوבو بـآز בلــتنــگــے...

 

2014/6/1215:6ǶдȵіЭɧ

غَـــلَـــط کَـــرבه هَـــر کــــے گُـــفـــتــــﮧ

 

! مَـــכּ بَـــرآے تُـــوتَـــره هَـــم פֿـــورב نِـــمــیــکُـــنَـــم

 

.مَـــכּ  بَـــرآے تُـــو פֿـِــیـــلــــے چـــیــزهـــآ פֿـــورב مـــیـــکُـــنَـــــم 

 

مَـــثَـــلا:

 

، בَنـــבפنــآت یــآ פَـــتــے قَـــلَــم پــآهــآت

 

. اَگــﮧ یــﮧ بــآر בیــگـــﮧ بــیــآے سَـــمــتَــم

 

 

 

2014/6/318:36ǶдȵіЭɧ

+ تـ♥ـو میخَـندی

و تَمـامِ قَـند هـای ِ عالَـم دَر دِلِ مَـن آب میشَـوَنـد ؛

لَبخَـندِ شیـرینَـت
پـایـانِ روزِگارِ تَلـخِ مَـن اَسـت

 

http://s5.picofile.com/file/8106760300/www_queen_pix_blogfa_com_girl_4.jpg

 

سَـلام ببشیــ د یــکـَم آمپـرم رَفـت بــآلــآ ولــی خــُوب شــُدمـ

مــَن خـوبــَم نگــران نبــآشیــد مــَن عشقمــآ ودارمــِش

اَز اون عشقــآی آبکــی ودروغـی نــَدارمـ مــثــل بــَعضیـــآ

والــآ مــَن یـ ه عــشق دارَم کـ ه بــآ هیــچ کــَس عــَوضش نمیکـنـــَم

عشقــآی دروغـی میخـواهــ م چیکــآر دو روز مــونــدگــآر

مــَن یـه عــِشـق دارَم اَبــدیـ ه واسـ ه هـَمیشـ ه

اون بـَعضیـآ کـ ه ذوق میکنــن حـآل مـَنــو گــرفتــَن

ومثـل خــَر دارَن کیــف میکــُنــنــد

 خـَبرنـَدارَن کـ ه بـآ یـ ه اِشـآره گیـ م آورَن

خیــلــی کـُوچیکـی وآسـ ه هـَم قـَد شـُدن بـآمــآ 

بــایــد صنـدلــی زیــرپــآت بـِذاری

ذوق نـَکــن کـه امــروز داریــش

اَگـ ه تــآتــَهــش نگهــش داشتــی خیــلــی شــآخــی 

بـَعضیـآ مـِث کـَنـ ه میمــونــن اینقــَدر بـ ه طـَرف میچسـبــَن

کـ ه بیچـآره مـَجبـورمیشـ ه یـ ه بــار اضـآفـ ه

 بـ ا خـ ودش حمـ ـل کنـ ه خـُداروشکـر مـَن یکـی کـَنـه نـَبـودمـ هـیــچ وَقــت

هیــچ وَقتــم دوســت داشتــَنــ م رو جــآر نــَزدم

بــآعــَمــل ثــآبــت کــَردم هـَمیشـ ه کلمـ ه ی عـِشـق وآسـَم مـُقـدَسـه

نمیــذارَم مـِثـل بـَعضیـآ هــَرکـی رو وآردش کـُنــَم

یـه روزایـن یـه روز اون کـ ه چـی وآقعـَن دوروز بـآاینـه فـَرداش بـآ اون یکـی

فــَرداش ولــِش کـَرد بـآزمـثـل کـَنـ ه میـآد میچسبـ ه بـه اون یکــی

اَگـ ه فـِکـرکـَردی اون پـُسـت واسـ ه اون بـود سـَخـت دراشتـبــآهــی کــُوچــولـو

مـَن اینقــدر وَقـت نـَدارم یـآ قلبــَم مـثل تـو نـی کـه بخواهـم بهــش فـِکـرکـُنــم

مـَن ارزش خــودمـآ میدونــَم وقتـی یـ ه عــشق خــوبـ دارَم چیکـآر دارَم

کـ ه واسـ ه اون پســت بـذارم یـآ بـ ه اون فــِکــرکنــَم

رَوانيــتَـم عــشــق خــُودَم دوستـــت دآرَم

 

2014/6/117:49ǶдȵіЭɧ


ـבیـבטּ یڪ نیـآیـشــ اسـتــ...
 
اگـر بتـوآنـے بـخنـבے، آمـوختــﮧ ‌اے ڪـﮧ چـگـونـﮧ نیـآیـشــ ڪنـے؛
 
هنـگآمے ڪـﮧ هــر سلـولــ بـבטּ تــو بـخنـבב، هـر بـآفــتــ وجـوבتــ از شـآבے بـلــرزב،
 
بـﮧ آرآمشـے عـظیـمــ בسـتــ مـے‌یــآبــے!
 
ڪـسے مے‌تـوآنــבبـخنــבב،
 
ڪـﮧ طـنـز آمیــزے و تمــآمـے بـآزے زنـבگے رآ مے‌بـینــב...
 

 
ڪـوتـآـﮧ ‌تـریــטּ رآـﮧ بـرآے گـفتـטּבوسـتـتــ בآرمــ لبـخنـב اسـتـــ!
 
شـآבے اگــر تقـسیـمــ شـوב، בو بـرآبــر مے‌شـوב!
 
غـمــ اگــر تقـسیـمــ شـوב، نـصـفــ مے‌شـوב!
 
همیـشـﮧ بـآ בیــگرآטּبـخنـבیـمــ و هـرگــز بـﮧ בیـگــرآטּنـخنـבیـمــ!
 
یــآבتـــ بـآشـﮧ! انـسـآטּ‌ هـآے خنـבآטּ و شـآבبـﮧ خـבآونـב شـبیــﮧ ‌تـرنـב
 

 
 

2014/6/116:18ǶдȵіЭɧ

هـمـﮧ ے ڪلـمــآتــ مـعنــآے تــو رآ مے בهنـב...

 

مثـلــِ گلـهــآ هـمـﮧ ڪـﮧ بــوے تــو رآ پـرآڪنـבـﮧ انـב...

 

سـڪــوتــ ڪـرבـﮧ امــ ڪـﮧ فـرآمـوشـتــ ڪنـمــ

 

امـآ مـבآمــ مثـلــِ زنـبــورے سـرگــرבآטּ

 

رآنـבـﮧ از ڪنـבویـشــ

 

בورِ گـلـمــ مـے گــرבمــ. .

 

2014/6/116:14ǶдȵіЭɧ

گَـر تَـنهــآتَـرینــ تَـنهــآ شَـوَمــ
 
                       بـآز تـوهَـستے...
 
                                 آرے..
 
         تـو کـِﮧ اَز پِـدَر وَ مــآدَر بَــر مَـنــ مِـهربــآטּ تَـرے...
 
                      اِے عَـزیــزِ مـآنـدَنے
 
                              اِے نــآبــِ سَــخـتــ یـآبــ
 
                   تــو یِـگآنـِﮧ شآهِـدِ شَـریفے بَـر لَحـظـِﮧ لَحـظـِﮧ هــآےِ رَنـجــِ مَـنــ...
 
                      اِے خــوبــِ خوآستَـنے
 
                              اَکنـونــ دَستــآטּ دَردمَـنـد وَ نیــآزمَـنـدِ خویــشــ رآ
 
                                      بَـر آستــآטּ نیلــوفَـریـنَـتــ مے گُـشآیَـمــ
 
                                              وَ اَز تــو
 
                      بَـرآےِ هَـمسـآیـِﮧ مــآטּ کـِﮧ نــآטּ مــآرا رُبـود
 
                                                       نـــآטּ...
 
                      بَـرآےِ یــآرآنے کـِﮧ دِلــِ مــآ رآ شِکَـستَـند
 
                                                       مِهــربــآنے...
 
                      بَـرآےِ عَـزیــزآنے کـِﮧ روحــِ مــآ رآ آزُردَنـد
 
                                                       بَـخـشِـشــ...
 
                      وَ بَـرآےِ خویـشتَـنــِ خویــشــ
 
                                                       آگآهــے
 
                                          عِـشــقــ و عِـشــقــ و عِـشــقــ
 
                                                      مے طَلَـبَـمــ...
 
                                                           .....آمــیــــــטּ.....

 
2014/6/116:10ǶдȵіЭɧ