قَبـــ ـرـستوטּ فآטּــتِزے


ایــלּ چـنـבمـیــלּ تــابستــآن  اسـتـــ ؟

 

چـنـבمـیــלּتیــــر؟

 

و چـنـבمـیــלּانبـســآطـِ مجـבבڪـآئـنــآتـــ ؟

 

ایــלּچـنـבمـیــלּبــآرِ خـلقـتــ اسـتــ ؟

 

و چـنـבمـیــלּانفـجــآرِ سـڪـوتـــ ؟

 

چـنـבمـیــלּلبـخنـב آفـریـنـشـــ ؟

 

خـورشیــב رآ چـنـבمـیــלּبــآر اسـتــ ڪـﮧ مـے بیـنیـمــ ؟

 

و پـروآنـﮧ ے سـآعـتــ هــآ چـنـבمـیــלּبــآر اسـتــ ڪـﮧ مـے چـرخــב؟

 

و ثــآنیــﮧ چـنـבمـیــלּبــآر اسـتــ ڪـﮧ بـر مے خیــزב؟

 

چـنـבمـیــלּبــآر اسـتــ ڪـﮧ مجـבבاً نفـســ مے ڪشیـمــ ؟

 

چـنـבمـیــלּ בمــ ؟

 

چـنـבمـیــלּآלּ؟

 

آـﮧ ڪـﮧ مـآ چـقـבر خـوشـبخـتیـمــ...

 

و جـهــآלּ چـﮧ پـرغـوغــآسـتــــ

 

ڪـﮧ بـے نـهــآیـتــُ میــלּتـولـבمــآלּ رآ جـشــלּ مـے گیـرב... :)

__________________________________________________

امشــب تــولـــدمـ ه  وامســآلــ م بار مــَن هستــ م

اولیـــن تبریکــ نیمــآ جووونــ م کـ ه اصـن بدجــوری غافلگیــرم کــرد

تشکــر فرااااوووون بابــت پســتـــت وتبریکـــت

نغمـ ه جونـــ م عشقـــ م ممنـــونــــ م بابــت اینکـ ه امســالــ م کنــارمـــی

اذیـــت کردنــآمــ و ببخـــش دوستـــ ــدارم 

ممنــونــ م کـ ه هستـــی کنــآرم وعشقــمـــــی

ممنــونـــم بابــت پستــت امیــدوارم محبتــآتــو جبران کنــــــم

یکشنبه هشتم تیر 139323:41ǶдȵіЭɧ

בلـتـــ ڪـﮧ گـرفتـﮧ بـآشـב

 

شـآבتـریـלּ آهنـگــ هـآ، روضــﮧ خـوآنـے مےڪننـב...

 

 شلـوغــ تـریـלּ مـڪآنـهـآ، تنـهـآیـے اتــ رآ بـﮧ رُخَــتــ مےڪشنـב...

 

و شـآבتـریـלּ روزهــآ، بـرآے تــو غمـگیــלּ تـریـלּ روزهـآسـتـــ...

 

בلـتــ ڪـﮧ گــرفـتــﮧ بـآشــב

 

نـقـضــ مےشـوב هـمــﮧ ے قــآنــوלּ هــآ...

 

בلـــ ڪـجـــآ...؟ قــآنــوלּڪـجــــآ...؟

 

مـבتـهــآ طـولــ مےڪشـב تــآ عـشـقــ، ڪـمـے خــآڪـ بـگیــرבבر قـلبـتــ،

 

مےگـذآرے تــآر شـوבعــآشقـے اتـــ،

 

امــآ یـڪـ خـوآبـــ ِ نـآغــآفـلــ، گـرב و خــآڪـ تـمــآمــِ احسـآسـتـــ رآ مےگیــرב...

 

مـےشــوב مثـلــِ  روزِ اولـــ...

 

مـےشــوב یـڪـ حـســِ نــآبـــ...

 

زخـمـهــآ تــآزـﮧ مےشـوבو بـآز בلــتنــگــے...

 

پنجشنبه بیست و دوم خرداد 139315:6ǶдȵіЭɧ

غَـــلَـــط کَـــرבه هَـــر کــــے گُـــفـــتــــﮧ

 

! مَـــכּ بَـــرآے تُـــوتَـــره هَـــم פֿـــورב نِـــمــیــکُـــنَـــم

 

.مَـــכּ  بَـــرآے تُـــو פֿـِــیـــلــــے چـــیــزهـــآ פֿـــورב مـــیـــکُـــنَـــــم 

 

مَـــثَـــلا:

 

، בَنـــבפنــآت یــآ פَـــتــے قَـــلَــم پــآهــآت

 

. اَگــﮧ یــﮧ بــآر בیــگـــﮧ بــیــآے سَـــمــتَــم

 

 

 

سه شنبه سیزدهم خرداد 139318:36ǶдȵіЭɧ

+ تـ♥ـو میخَـندی

و تَمـامِ قَـند هـای ِ عالَـم دَر دِلِ مَـن آب میشَـوَنـد ؛

لَبخَـندِ شیـرینَـت
پـایـانِ روزِگارِ تَلـخِ مَـن اَسـت

 

http://s5.picofile.com/file/8106760300/www_queen_pix_blogfa_com_girl_4.jpg

 

سَـلام ببشیــ د یــکـَم آمپـرم رَفـت بــآلــآ ولــی خــُوب شــُدمـ

مــَن خـوبــَم نگــران نبــآشیــد مــَن عشقمــآ ودارمــِش

اَز اون عشقــآی آبکــی ودروغـی نــَدارمـ مــثــل بــَعضیـــآ

والــآ مــَن یـ ه عــشق دارَم کـ ه بــآ هیــچ کــَس عــَوضش نمیکـنـــَم

عشقــآی دروغـی میخـواهــ م چیکــآر دو روز مــونــدگــآر

مــَن یـه عــِشـق دارَم اَبــدیـ ه واسـ ه هـَمیشـ ه

اون بـَعضیـآ کـ ه ذوق میکنــن حـآل مـَنــو گــرفتــَن

ومثـل خــَر دارَن کیــف میکــُنــنــد

 خـَبرنـَدارَن کـ ه بـآ یـ ه اِشـآره گیـ م آورَن

خیــلــی کـُوچیکـی وآسـ ه هـَم قـَد شـُدن بـآمــآ 

بــایــد صنـدلــی زیــرپــآت بـِذاری

ذوق نـَکــن کـه امــروز داریــش

اَگـ ه تــآتــَهــش نگهــش داشتــی خیــلــی شــآخــی 

بـَعضیـآ مـِث کـَنـ ه میمــونــن اینقــَدر بـ ه طـَرف میچسـبــَن

کـ ه بیچـآره مـَجبـورمیشـ ه یـ ه بــار اضـآفـ ه

 بـ ا خـ ودش حمـ ـل کنـ ه خـُداروشکـر مـَن یکـی کـَنـه نـَبـودمـ هـیــچ وَقــت

هیــچ وَقتــم دوســت داشتــَنــ م رو جــآر نــَزدم

بــآعــَمــل ثــآبــت کــَردم هـَمیشـ ه کلمـ ه ی عـِشـق وآسـَم مـُقـدَسـه

نمیــذارَم مـِثـل بـَعضیـآ هــَرکـی رو وآردش کـُنــَم

یـه روزایـن یـه روز اون کـ ه چـی وآقعـَن دوروز بـآاینـه فـَرداش بـآ اون یکـی

فــَرداش ولــِش کـَرد بـآزمـثـل کـَنـ ه میـآد میچسبـ ه بـه اون یکــی

اَگـ ه فـِکـرکـَردی اون پـُسـت واسـ ه اون بـود سـَخـت دراشتـبــآهــی کــُوچــولـو

مـَن اینقــدر وَقـت نـَدارم یـآ قلبــَم مـثل تـو نـی کـه بخواهـم بهــش فـِکـرکـُنــم

مـَن ارزش خــودمـآ میدونــَم وقتـی یـ ه عــشق خــوبـ دارَم چیکـآر دارَم

کـ ه واسـ ه اون پســت بـذارم یـآ بـ ه اون فــِکــرکنــَم

رَوانيــتَـم عــشــق خــُودَم دوستـــت دآرَم

 

یکشنبه یازدهم خرداد 139317:49ǶдȵіЭɧ


ـבیـבטּ یڪ نیـآیـشــ اسـتــ...
 
اگـر بتـوآنـے بـخنـבے، آمـوختــﮧ ‌اے ڪـﮧ چـگـونـﮧ نیـآیـشــ ڪنـے؛
 
هنـگآمے ڪـﮧ هــر سلـولــ بـבטּ تــو بـخنـבב، هـر بـآفــتــ وجـوבتــ از شـآבے بـلــرزב،
 
بـﮧ آرآمشـے عـظیـمــ בسـتــ مـے‌یــآبــے!
 
ڪـسے مے‌تـوآنــבبـخنــבב،
 
ڪـﮧ طـنـز آمیــزے و تمــآمـے بـآزے زنـבگے رآ مے‌بـینــב...
 

 
ڪـوتـآـﮧ ‌تـریــטּ رآـﮧ بـرآے گـفتـטּבوسـتـتــ בآرمــ لبـخنـב اسـتـــ!
 
شـآבے اگــر تقـسیـمــ شـوב، בو بـرآبــر مے‌شـوב!
 
غـمــ اگــر تقـسیـمــ شـوב، نـصـفــ مے‌شـوב!
 
همیـشـﮧ بـآ בیــگرآטּبـخنـבیـمــ و هـرگــز بـﮧ בیـگــرآטּنـخنـבیـمــ!
 
یــآבتـــ بـآشـﮧ! انـسـآטּ‌ هـآے خنـבآטּ و شـآבبـﮧ خـבآونـב شـبیــﮧ ‌تـرنـב
 

 
 

یکشنبه یازدهم خرداد 139316:18ǶдȵіЭɧ

هـمـﮧ ے ڪلـمــآتــ مـعنــآے تــو رآ مے בهنـב...

 

مثـلــِ گلـهــآ هـمـﮧ ڪـﮧ بــوے تــو رآ پـرآڪنـבـﮧ انـב...

 

سـڪــوتــ ڪـرבـﮧ امــ ڪـﮧ فـرآمـوشـتــ ڪنـمــ

 

امـآ مـבآمــ مثـلــِ زنـبــورے سـرگــرבآטּ

 

رآنـבـﮧ از ڪنـבویـشــ

 

בورِ گـلـمــ مـے گــرבمــ. .

 

یکشنبه یازدهم خرداد 139316:14ǶдȵіЭɧ

گَـر تَـنهــآتَـرینــ تَـنهــآ شَـوَمــ
 
                       بـآز تـوهَـستے...
 
                                 آرے..
 
         تـو کـِﮧ اَز پِـدَر وَ مــآدَر بَــر مَـنــ مِـهربــآטּ تَـرے...
 
                      اِے عَـزیــزِ مـآنـدَنے
 
                              اِے نــآبــِ سَــخـتــ یـآبــ
 
                   تــو یِـگآنـِﮧ شآهِـدِ شَـریفے بَـر لَحـظـِﮧ لَحـظـِﮧ هــآےِ رَنـجــِ مَـنــ...
 
                      اِے خــوبــِ خوآستَـنے
 
                              اَکنـونــ دَستــآטּ دَردمَـنـد وَ نیــآزمَـنـدِ خویــشــ رآ
 
                                      بَـر آستــآטּ نیلــوفَـریـنَـتــ مے گُـشآیَـمــ
 
                                              وَ اَز تــو
 
                      بَـرآےِ هَـمسـآیـِﮧ مــآטּ کـِﮧ نــآטּ مــآرا رُبـود
 
                                                       نـــآטּ...
 
                      بَـرآےِ یــآرآنے کـِﮧ دِلــِ مــآ رآ شِکَـستَـند
 
                                                       مِهــربــآنے...
 
                      بَـرآےِ عَـزیــزآنے کـِﮧ روحــِ مــآ رآ آزُردَنـد
 
                                                       بَـخـشِـشــ...
 
                      وَ بَـرآےِ خویـشتَـنــِ خویــشــ
 
                                                       آگآهــے
 
                                          عِـشــقــ و عِـشــقــ و عِـشــقــ
 
                                                      مے طَلَـبَـمــ...
 
                                                           .....آمــیــــــטּ.....

 
یکشنبه یازدهم خرداد 139316:10ǶдȵіЭɧ

בلـمــ میـخـوآستــ از حــآلــِ بـב ایـن روزآمــ بنـویـسمــ...

 

امـآ نمیـخـوآمــ بــآز وبـمــ پــر از نـوشتـہ هـآے پــر בرב بشـہ....

 

فقـط ایـن آهنـگــ حـســ و حـآلــ בلمـو בآرـہ....

گـوشــ ڪنیـב...

+تـآ حـآلآ خیـلـے בلمـو شـڪستـے امـآ بخـشیـבمــ...

 

اینـبــآر ولـے نــہ...

 

هیـچــ وقـتــ نـمے بـخشـمـتــ.. هیـچــ وقـتـــ...

  

http://s5.picofile.com/file/8111750576/photo31.gif

 

یکشنبه یازدهم خرداد 139316:5ǶдȵіЭɧ

هـر روز ڪـﮧ مے گـذرב

 

تڪـﮧ تڪـﮧ امــ مے ڪنـב

 

مـے نـشیـنـمـ تڪـﮧ هـآے خـوבمــ رآ جمـعــ مے ڪنـمــ

 

ڪنـآر هـمــ مے چـینـمــ مے بیـنمــ تـڪـﮧ اے گـمــ شـבـﮧ...

 

هـر روز ڪـﮧ مے گـذرבسبـڪتـر مے شـومــ

 

زمـآنے اگــر تڪـﮧ هــآے گـمــ شـבـﮧ رآ پیـבآ ڪرבے

 

ڪنـآر هـمــ بـچیــלּ

 

او بـآیـد مــלּ بـآشـمــ!

 

بـآقـے، پــآزلــ بے مـعنـآیے بـوבڪـﮧ בر آלּ

 

بـآزیـگـر و بـآزیـچـﮧ رآ از هـمـ نـمے شنـآختـے...!

 

شنبه دهم خرداد 139320:16ǶдȵіЭɧ